Chính sách bảo mật [Our Privacy Policy]

[English below]

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và duy trì bao gồm và không giới hạn ở:

i. Thông tin Cá nhân như tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, tuổi, giới tính, số Chứng minh nhân dân (CMND/CCCD) hoặc số hộ chiếu.

ii. Thông tin cần thiết để hoàn tất giao dịch như số tài khoản ngân hàng và thông tin giao hàng.

iii. Thông tin liên lạc thông qua văn bản như khi bạn đánh giá hoặc liên hệ với chúng tôi, ví dụ như tên và địa chỉ e-mail của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc từ Bên thứ ba cho một hoặc nhiều mục đích sau:

i. Để xác minh danh tính của bạn và tạo điều kiện cho bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập vào Trang web của chúng tôi.

ii. Để xử lý và xác nhận các đơn đặt hàng bạn đã gửi qua Trang web cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, cho dù sản phẩm được bán bởi chúng tôi hay các đối tác kinh doanh tham gia.

iii. Để xử lý thanh toán từ bạn, bao gồm ủy quyền và xử lý các giao dịch ngân hàng trực tuyến, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và gửi biên nhận cho bạn.

iv. Để xử lý bất kỳ thông tin liên lạc nào, bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: trả lời bất kỳ truy vấn nào và giải quyết bất kỳ khiếu nại và phản ánh nào).

v. Để tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý và quy định nào.

vi. Đối với bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn/các cơ quan quản lý có liên quan.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

Ngoài việc xử lý, hỗ trợ việc mua hàng của bạn tại website enjoysport.vn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để sử dụng trong nội bộ cho một hoặc tất cả các hoạt động sau đây:

i. Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng;

ii. Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

iii. Kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi;

iv. Cải thiện giao diện hoặc nội dung của các trang mục trên trang web, tùy chỉnh để dễ dàng hơn khi sử dụng;

v. Nhận diện khi bạn truy cập vào trang web;

vi. Gửi đến bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do bạn yêu cầu, bao gồm Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các ưu đãi đặc biệt hoặc khuyến mại, bản tin hoặc biểu mẫu khảo sát khách hàng và bảng câu hỏi trừ khi bạn lựa chọn không nhận các tài liệu đó.

Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào tùy chọn hủy đăng ký trong bản tin email của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi khi bạn yêu cầu hủy đăng ký.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Chúng tôi sẽ không lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và xử lý, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu chúng tôi phải lưu giữ Thông tin cá nhân lâu hơn hoặc có căn cứ hợp lệ để làm như vậy.

Chúng tôi cam kết thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng tất cả Thông tin cá nhân do chúng tôi nắm giữ sẽ được xử lý bằng cách tiêu hủy hoặc xóa vĩnh viễn nếu nó không còn được dùng cho mục đích sử dụng ban đầu.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn thuộc một trong những trường hợp sau:

- CÔNG TY TNHH ENJOY SPORT

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện dịch vụ với CÔNG TY TNHH ENJOY SPORT. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuỳ theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ENJOY SPORT

Địa chỉ: 537/63 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0907436162

Email: info@enjoysport.vn

Website: enjoysport.vn

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi giữ cho bạn hoặc từ Bên thứ ba nào có Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thức phù hợp để truy cập thông tin đó (ví dụ: gửi email hoặc gửi thư cho bạn).

Trong trường hợp bạn cho rằng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc không được cập nhật, bạn có thể yêu cầu sửa đổi bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư yêu cầu chúng tôi truy cập hoặc sửa Thông tin Cá nhân của bạn hoặc giới hạn việc xử lý chúng. Chúng tôi có thể:

i. Tính phí xử lý yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn.

ii. Từ chối thực hiện yêu cầu của bạn về việc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và cung cấp cho bạn lý do từ chối bằng văn bản.

[English]

a) Purpose of collecting Personal Information:

The Personal Information that we may collect and maintain includes and is not limited to:

i. Personal Information such as name, home address, email address, phone number, date of birth, age, gender, identity card number (ID/CCCD) or passport number.

ii. Information necessary to complete a transaction such as bank account number and delivery information.

iii. Communications through writing such as when you evaluate or contact us, e.g. your name and e-mail address.

We may use the Personal Information we collect from you or from third parties for one or more of the following purposes:

i. To verify your identity and facilitate your use of our services or access to our Sites.

ii. To process and confirm orders you have submitted via the Site for our products or services, whether the product is sold by us or engaged business partners.

iii. To process payments from you, including authorizing and processing online banking transactions, credit/debit cards and sending receipts to you.

iv. To process any communications you send us (for example, responding to any queries and resolving any complaints and reflections).

v. To comply with any legal and regulatory requirements.

vi. For any other purposes required or permitted by any relevant law, regulation, guidelines/agencies.


b) Scope of use of information:

 In addition to processing, supporting your purchase at enjoysport.vn website, we will use the information you provide for internal use for one or all of the following activities:

i. Supporting customer account management;

ii. Confirming and performing financial transactions related to your online payments;

iii. Checking downloaded data from our website;

iv. Improve the look or content of the section pages on the Site, make customization easier to use;

v. Recognize when you visit the Site;

v. Send you information that we think will be useful to you or that is requested by you, including Information about our products and services, special offers or promotions, newsletters or customer survey forms, and questionnaires unless you choose not to receive such materials.

You may choose not to receive any communications from us at any time by clicking on the unsubscribe option in our email newsletter or contacting us when you request to unsubscribe.


c) Information Retention Period:

We will not retain your Personal Information for longer than is necessary for the purposes for which we collect and process it, unless we are required by law to retain Personal Information for longer or have valid grounds to do so.

We undertake to take all reasonable steps to ensure that all Personal Information held by us will be disposed of by destruction or permanent deletion if it is no longer used for the original purpose of use.


d) Persons or organizations who may have access to such information:

Subjects who have access to your Personal Information fall under one of the following circumstances:

- ENJOY SPORT CO., LTD

- Partners who have signed a contract to perform the service with ENJOY SPORT CO., LTD. These partners will receive the information as agreed in the contract (may be partly or wholly information depending on the terms of the contract) to assist users to use the service provided by us.


e) Address of the entity collecting and managing information, including how consumers can inquire about the collection and processing of personal information:

Business name: ENJOY SPORT CO., LTD

Address: 537/63 Nguyen Oanh, Ward 17, Go Vap District, Ho Chi Minh City

Phone: 0907436162

Email: info@enjoysport.vn

Website: enjoysport.vn


e) Methods and tools for consumers to access and edit their personal data on the e-commerce system of the information collection unit:

You may request access to any Personal Information that we hold for you or from any third Party that has Personal Information that you have provided at any time, by contacting us at the information below and we will provide you with the appropriate means to access such information (e.g. by emailing or mailing you).

In the event that you believe that the Personal Information we hold about you is inaccurate, incomplete, misleading or not up to date, you may request amendments at any time by sending us a letter requesting that we access or correct your Personal Information or limit our processing of it. We may:

i. Charge a fee for processing a request to access or correct your Personal Information.

ii. Refuse to fulfill your request for correction of Personal Information and provide you with the reason for the refusal in writing.