Chính sách hoàn tiền [Refund Policy]

[English below]

Điều kiện áp dụng hoàn tiền

Tại Enjoy Sport, chúng tôi hỗ trợ việc hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ khi dịch vụ của quý khách được kích hoạt trên hệ thống.

Đối với tất cả các yêu cầu hoàn tiền của khách hàng đều được đáp ứng.

Hướng dẫn hoàn tiền

Trong một số trường hợp dịch vụ không đạt các yêu cầu kỹ thuật mà chúng tôi đã cam kết hay một lý do nào khác mà quý khách nhận thấy chưa hài lòng, vui lòng gửi yêu cầu (phone, chat, email) mô tả chi tiết tới Enjoy Sport. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục hoàn tiền về tài khoản của khách hàng.

Việc mô tả chi tiết các thông tin sẽ giúp Enjoy Sport có thể nắm bắt được lý do và có thể hỗ trợ bạn hoặc đây cũng là một trong những kiến nghị giúp khả năng yêu cầu hoàn tiền của bạn được diễn ra nhanh chóng và đem lại sự hài lòng nhất.

Thời gian thực hiện hoàn tiền

Khi Quý khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền đến phòng hỗ trợ tại Enjoy Sport, việc xử lý hoàn tiền sẽ được tiến hành trong thời gian hành chính của ngày làm việc tiếp theo gần nhất.

Thời gian thực hiện là 07 ngày tính từ ngày yêu cầu hoàn tiền.

Thay đổi thông tin chính sách

Enjoy Sport hoàn toàn có quyền thay đổi hoặc cập nhật các chính sách trên giúp đảm bảo quyền lợi giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ (Enjoy Sport) trong quá trình phân phối và cung cấp dịch vụ.


[English]

Refund conditions

At Enjoy Sport, we support refunds within 30 days of your service activation on the system.

For all customer refund requests are met.

Refund Guidelines

In some cases where the service does not meet the technical requirements that we have committed or other reasons that you find unsatisfactory, please send a request (phone, chat, email) describing the details to Enjoy Sport. We will then proceed with the refund procedures on the customer's account.

 The detailed description of the information will help Enjoy Sport to grasp the reason and can assist you or this is also one of the recommendations to help the possibility of your refund is made quickly and bring the most satisfaction.

Time to make a refund

When you send a refund request to the support department at Enjoy Sport, the refund processing will be conducted within the administrative time of the next nearest business day.

The time limit is 07 days from the date of the refund request.

Change of policy information

Enjoy Sport reserves the right to change or update the above policies to ensure the interests of customers and service providers (Enjoy Sport) in the process of distribution and provision of services.