Điều khoản chung [Terms and Conditions]

[English below]

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website enjoysport.vn và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn.

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website enjoysport.vn và các Dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website enjoysport.vn hoặc các Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website enjoysport.vn và sử dụng các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website enjoysport.vn. Nếu Bạn tiếp tục truy cập enjoysport.vn hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

4. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi ban hành, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

– Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận

– Tuân thủ quy định của pháp luật

– Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

5. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của Website enjoysport.vn từ khi Bạn bắt đầu đăng ký tài khoản, lựa chọn dịch vụ cũng như tiến hành thanh toán phí dịch vụ mà Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã nghiên cứu kỹ càng và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được đăng trên Website enjoysport.vn của chúng tôi (“Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ”). Bằng việc Bạn xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên website enjoysport.vn, Bạn đã chấp nhận bị ràng buộc thực hiện đối với các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ như vậy khi Bạn sử dụng các Dịch vụ.

Chúng tôi luôn thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản Sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi Bạn sử dụng các Dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi cung cấp các Dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Website enjoysport.vn.

Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên kiểm tra trên Website enjoysport.vn và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được bản cập nhật các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ mới nhất.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

7. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Các Dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ và khai thác, triển khai Dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi.

Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các Dịch vụ cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

8. PHƯƠNG THỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống sẽ dẫn bạn về trang quản lý đơn hàng, hoặc bạn có thể chủ động kiểm tra đơn hàng của mình bằng cách chọn Tài khoản.

Để xem và tải ảnh chất lượng cao, hoặc bạn có thể chủ động vào trang quản lý ảnh đã mua và tải ảnh chất lượng cao bằng cách chọn Bộ sưu tập.

Enjoy Sport chỉ cung cấp file mềm và lưu trữ tại Tài khoản bạn đã đăng ký. Enjoy Sport không có trách nhiệm và không cung cấp dịch vụ in ảnh, do đó sẽ không phát sinh bất kỳ giao dịch với đơn vị logistic hoặc bên thứ ba nào.

9. QUY TRÌNH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, PHẢN ẢNH

- EnjoySport.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các Thành viên giải quyết các tranh chấp trong phạm vi các dịch vụ được cung cấp. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của EnjoySport.vn.

- Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ, thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật. Nhà cung cấp sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

- Nhà cung cấp sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, quyết định giải quyết khiếu nại từ Nhà cung cấp sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị thi hành.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ, hợp lệ từ Người dùng.

- Nhà cung cấp chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người dùng trong trường hợp đã cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

- Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định, Nhà cung cấp sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm.

- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ hoặc giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

10. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không sử dụng các Dịch vụ nữa.

Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của chúng tôi, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@enjoysport.vn. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.

[English]

1. GENERAL PROVISIONS

These Terms of Use set forth the terms that bind you when using the Services. The terms “You" and/or “User" are hereinafter collectively referred to as users of the Services. Please carefully study and save a copy of these Terms of Use.

By visiting enjoysport.vn website and using the Services, You agree to be bound by these Terms of Use, our Advertising Policy and Privacy Policy.

We implement these Terms of Use, the Advertising Policy, and the Privacy Policy in accordance with applicable law, and nothing in the above documents interferes with our right to comply with government, court, or law enforcement regulations or requests relating to Your use of the Services or information received by us or obtained from Your use of the Services.

2. DISCLAIMER

The enjoysport.vn website and the Services are provided on a non-warranty basis, on the basis of available services and features that We do not guarantee that the features on the enjoysport.vn website or the Services will meet your requirements or that the operation of the software or the Services will be uninterrupted or error-free.

We are not responsible for any loss of data, loss of interest or other problems related to accessing enjoysport.vn website and using the Services, including but not limited to all information, data, text, software, music, sounds, images, graphics, videos, messages or other materials (“Content) that You may store, post, or transmit through the Services. You agree to use the Services at all risk.

3. CHANGE IN THE TERMS OF USE

We reserve the right to change and/or modify without prior notice any of the terms in these Terms of Use from time to time. Such changes and/or modifications will take effect immediately upon posting on enjoysport.vn website. If You continue to access enjoysport.vn or use the Services after the changes and/or modifications are posted, You have accepted and agreed to such changes and/or modifications.

4. PROVISIONS ON SERVICE USE

When using our Services, in addition to signing a service contract according to the form issued by us, You are also bound to accept and comply with the conditions specified below:

– Payment of service fee as agreed

– Comply with the provisions of law

– Disputes occurring if there are two parties agree to settle on the basis of cooperation and agreement.

5. PROVISIONS ON REGISTRATION, USE OF ACCOUNTS AND PAYMENT OF SERVICE FEES

We provide the Services to You completely through the online system of enjoysport.vn Website from the moment You start registering an account, selecting the service as well as making payment for the service fee that You use our Services.

You confirm and agree that You have carefully researched and will fully comply with the regulations on account registration, fee calculation and payment methods posted on our Website enjoysport.vn (“Regulations on Registration and Use of Service). By confirming the completion of account registration procedures on enjoysport.vn website, You have accepted to be bound to comply with the Regulations on Registration and Use of such Services when You use the Services.

We always change and/or modify the contents of these Terms of Use as well as the Regulations on Registration and Use of the Services for the purpose of best improving the contents of the regulations and maximizing the convenience and efficiency when You use the Services as well as ensuring the enhancement of our interests when providing the Services.

We reserve the right but have no obligation to notify You of any changes and/or modifications to the Regulations on Registration and Use of the Service. Such changes and/or modifications will be effective immediately upon posting on enjoysport.vn website.

If You continue to use the Services after the changes and/or modifications are posted, You have accepted and agreed to such changes and/or modifications. We recommend that you regularly check the enjoysport.vn website and contact our support staff to get the latest updates of the Regulations on Registration and Use of the Service.

6. LIMITATION OF LIABILITY

You acknowledge and agree that we are only available to provide the Services if You agree to limit our liability to You and third parties. You agree that You are solely and entirely liable for any claims or grievances to us relating to any breach of use caused by Your use of the Services or discontinuation of use of our Services.

You agree to be solely responsible for the content and information provided to us by

You agree to defend, indemnify and hold us and our affiliated companies and each of our employees, directors, employees, agents, representatives, information providers and licensors harmless from and against any claims, claims, costs, losses, damages, judgments of court and expenses, including but not limited to attorneys' fees, damages, costs of proceedings, late payment interest relating to or arising from any claims, conflicts of interest, disputes, legal proceedings in Court or Arbitration institutions, Mediation institutions, decisions of competent State authorities, etc. relating to or arising from the products and services. We reserve the right, at our own expense, to assume full protection and control (but no liability) over any matter arising therefrom subject to Your compensation.

7. PROTECTION OF OTHER Intellectual RESOURCES AND RIGHTS WITH OUR PRODUCTS AND SERVICES

The Services, and all necessary software, component materials of the Services and the exploitation and deployment of the Services, and including the intellectual property rights to our Services and products, and all necessary software, component materials of the Services (“Intellectual Property"), are protected by copyright, trademark rights, service marks, or other property rights owned by us or owned by any third party that has granted intellectual property rights to us.

You may not use any trade names, trademarks of goods and services, logos, domain names and other forms of identification of our goods and services for commercial purposes unless You have our written approval, or Your use affects, obstructs, adversely affects the normal operation of our products and services, reputation.

We respect the intellectual property rights of others and require that Users of the Services do the same. You must not upload, attach to, post to, transmit or otherwise make available any constituent material that affects any intellectual property rights of copyright, trademark, trade secret or other property rights of any organization or individual. We reserve the right to terminate access to the Services or any other services provided by us to a person suspected of infringement.

8. SERVICE PROVISION METHOD

After the payment is completed, the system will lead you to the order management page, or you can actively check your order by selecting Account.

To view and download high-quality photos, or you can actively go to the photo management page purchased and download high-quality photos by selecting Collection.

Enjoy Sport only provides soft files and stores at the Account you have registered. Enjoy Sport has no responsibility and does not provide photo printing services, so there will not be any transactions with logistics units or third parties.

9. PROCEDURES FOR SUPPORTING THE RESPONSE TO COMMENTS AND RESPONSE

- EnjoySport.vn is responsible for receiving complaints and supporting members to resolve disputes within the services provided. When disputes arise, the Company promotes negotiation and mediation solutions between the parties to maintain the trust of members in the quality of EnjoySport.vn's services.

 - Parties arising disputes or complaints shall play a responsible role in actively settling matters. Senders of complaints or disputes shall supply evidences and truthful information related to conflicting matters and take responsibility for their complaints, papers, evidences and grounds in accordance with law. The Provider will be responsible for verifying the authenticity of the evidence and information provided by the complainant and responding through the system that received the complaint.

- The Provider will base on each specific case to have an appropriate solution. The User confirms and agrees that, in any case, the decision to resolve the complaint from the Provider will be final and valid.

- The time limit for settlement of complaints is: 30 working days from the date of receipt of complete and valid information from the User.

- The Provider only supports and settles complaints and denunciations of the User in case of providing complete, truthful and accurate information when registering an account.

- In the event that a dispute has arisen as a result of the fault of a specified member, the Provider shall take measures to warn, block the account or transfer it to the competent legal authority depending on the extent of the violation.

- If the disputes arising from or between the parties cannot be resolved through agreement, either party shall have the right to request a competent authority to intervene to ensure the legitimate interests of the parties.

10. OTHER TERMS

Governing Laws

 This Terms of Use are governed by and explained in accordance with the law of Vietnam. If any provision of these Terms of Use is unlawful, void or for any reason unenforceable, such provision shall be deemed severable from these Terms of Use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions of these Terms of Use.

Termination of

This Terms of Use is valid until terminated by You or by us in the following circumstances:

Termination by You: You may terminate this Terms of Use by not using the Services anymore.

Termination by us: These Terms of Use terminate immediately without prior notice if (i) in our sole discretion, You fail to comply with any provision of these Terms of Use or (ii) the law or a governmental, court, enforcement agency's decision requiring us to terminate these Terms of Use.

Contact

If You have any questions about these Terms of Use, the operation of the Services, or Your connection with us, please contact us via email: info@enjoysport.vn. All issues or conflicts will be resolved promptly and reasonably.